122575316 sklep@stanislawbm.pl PL / zł
Kategorie
PL / zł

Regulamin

 

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem zorganizowanego systemu sprzedaży w postaci sklepu internetowego, oferującego swoje produkty pod adresem internetowym: www.stanislawbm.pl

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z:

1) adresu poczty elektronicznej: sklep@stanislawbm.pl,

2) telefonicznie pod numerem telefonu 12 25 75 316 w godzinach pracy Sklepu (7.00-15.00),

3) <formularzu kontaktowego> znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

Definicje

§ 1

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Sprzedawca – Grupa Fr3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Straszewskiego 2/9, 31-101 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000508052, NIP: 6762475667, REGON: 123109670.
 3. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.
 4. Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu; przedmiot Umowy Sprzedaży.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 6. Sklep – serwis internetowy, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta, dostępny pod adresem: www.stanislawbm.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje Klientom Produkty.
 7. Strony – Sprzedawca i Klient.
 8. Strona Sklepu – każda strona i podstrona internetowa, znajdująca się pod adresem: www.stanislawbm.pl
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 

Zasady ogólne

§ 2

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies i akceptacja postanowień tych dokumentów najpóźniej w chwili składania Zamówienia.
 2. Wykaz oferowanych przez Sprzedawcę Produktów znajduje się każdorazowo na Stronie Sklepu.
 3. Regulamin dotyczy sprzedaży detalicznej Produktów za pośrednictwem Sklepu. Sprzedaż hurtowa możliwa jest po wcześniejszym ustaleniu odrębnych warunków ze Sprzedawcą.
 4. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wytwarzane przez Sprzedawcę, bądź na jego zlecenie. Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski z uwzględnieniem wszelkich wymogów przewidzianych w przepisach prawa polskiego i europejskiego.

 

Składanie zamówień

§3

 1. Wszystkie ceny podane na Stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Strony Sklepu, elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza zamówienia, jak również telefonicznie w drodze kontaktu z działem obsługi klienta.
 3. Zamówienia składane za pośrednictwem Strony Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 4. Dla skutecznego złożenia Zamówienia, konieczne jest wypełnienie wszystkich wymagalnych pól formularza Zamówienia, tj. w szczególności danych kontaktowych Klienta, w tym dokładnego adresu, na który Produkt ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail Klienta.
 5. Klient składając Zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie wskazanych przez niego danych osobowych w zbiorze danych Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Kwestie związane z polityką prywatności Sklepu, w tym w szczególności dotyczące wglądu, poprawienia oraz usunięcia danych ze zbioru danych Sprzedawcy, dostępne są na Stronie Sklepu w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka cookies”.
 6. Klient w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia, może zlecić Sprzedawcy przechowywanie swoich danych osobowych na potrzeby przetworzenia ich w celu realizacji kolejnego Zamówienia. Klient w tym celu podaje osobisty login i hasło, które jest niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonym przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachować go w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Jednemu loginowi może być przyporządkowane wyłącznie jedno konto Klienta.
 7. Klient po złożeniu Zamówienia otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, wyszczególniającą rodzaj, ilość oraz cenę zamówionych Produktów, sposób i termin płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Klient tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Produkty. Przejście własności Produktów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Produkty (zastrzeżenie przejścia prawa własności).

 

Koszty i termin wysyłki

§4

 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub wskazany przez Klienta w danych, stanowiących konto Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu. W przypadku zmiany adresu doręczenia, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o tym fakcie. Sprzedający w przypadku błędnego wskazania przez Klienta adresu w Zamówieniu, wezwie niezwłocznie Klienta do wskazania poprawnego adresu. Sprzedawca nie odpowiada za wskazanie błędnego adresu przez Klienta, a realizacja Zamówienia na błędnie wskazany adres jest uważana za zrealizowane Zamówienie.
 2. Produkt jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego profesjonalnego podmiotu zajmującego się doręczaniem przesyłek. Klient każdorazowo wskazuje sposób dostawy oraz wybór przesyłki. Brak odmiennego wskazania przez Klienta, oznacza wybór przesyłki priorytetowej nadanej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Sprzedawca dopuszcza możliwość odbioru osobistego Produktów w swojej siedzibie, po wcześniejszym zgłoszeniu Klienta.
 3. Produkt dostarczany jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na Stronie Sklepu. Przy wyborze opcji płatności przelewem, do czasu podanego na Stronie Sklepu należy doliczyć czas do zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 4. Standardowe terminy doręczeń (nie dotyczy produktów wykonywanych spersonalizowane zamówienie):
  2 dni robocze (kurier)
  2 dni robocze (Poczta Polska)
  2 dni robocze (paczkomaty InPost)
 5. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych.
 6. Klient ponosi wszelkie koszty związane z doręczeniem Produktu. Szczegółowy cennik dostawy Produktów znajduje się na Stronie Sklepu, w zakładce „koszty dostawy”. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, sposobu płatności oraz gabarytu Produktu.
 7. Koszt dostawy niektórych Produktów wielkogabarytowych może ulec zmianie, niezależnie od udostępnionego cennika dostawy. Klient zostanie każdorazowo poinformowany o takim przypadku drogą mailową lub telefonicznie, po złożeniu Zamówienia. W przypadku zmiany kosztów dostawy termin do złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, rozpoczyna bieg od dnia poinformowania Klienta o zmianie kosztów dostawy.

 

Płatności

§ 5

 1. Sprzedawca najpóźniej w chwili doręczenia Produktu przekaże Klientowi paragon fiskalny lub fakturę VAT za sprzedane Produkty.
 2. Klient w Zamówieniu każdorazowo dokonuje wyboru sposobu płatności, ze wskazanych poniżej:

a) za pobraniem – przy odbiorze Produktu,
b) Przelewy24 – rozliczenia transakcji kartą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl
c) przelewem – na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta.

 

Odbiór Produktów

§ 6

 1. Dostawy Produktów realizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Norwegii.
 2. Klient przy odbiorze Produktu/ów zobowiązany jest do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu taśm lub plomb zabezpieczających naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, lub gdy taśmy (plomby) są zerwane, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności dostawcy sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tej okoliczności. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o ewentualnych brakach ilościowych, uszkodzeniach, bądź wszelkich wadach fizycznych Produktu.

 

Odstąpienie od umowy

§7

1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22kodeksu cywilnego, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów:

a) przekraczających sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,

b) bezpośrednich zwrotu Produktu.

 1. Klient, w przypadku odstąpienia od umowy, ponosi koszty, określone w § 7 ust. 1 Regulaminu.
 2. Klient w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest do przesłania Produktu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu przesyła numer rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona cena sprzedaży. Brak wskazania rachunku bankowego nie wpływa na ważność oświadczenia woli Klienta o odstąpieniu od umowy.
 4. Wzór oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, stanowi <załącznik nr 1> do Regulaminu.
 5. Przepisów § 7 ust. 1-4 Regulaminu nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli Klient jest zobowiązany z tytułu umowy sprzedaży do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50 zł.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a) gdzie przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne, albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

b) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism.

 

Procedura reklamacji

§8

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i pozbawione wad fizycznych oraz prawnych.
 2. Wybrane Produkty mogą być objęte dodatkową gwarancją. Podstawą określenia warunków gwarancji jest wyłącznie dokument gwarancyjny wydany przez Sprzedawcę Klientowi. Brak wydania przedmiotowego dokumentu wyłącza objęcie ochroną gwarancyjną wskazanych Produktów.
 3. W przypadku ujawnienia się wad fizycznych w Produkcie, istniejących w chwili zawarcia umowy sprzedaży, bądź stwierdzenia niezgodności z umową dostarczonego Produktu, Klient powinien zgłosić ten fakt, lecz nie później, niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o istnieniu wady lub niezgodności Produktu z umową. W reklamacji Klient musi wskazać na rodzaj wady, bądź rodzaj niezgodności oraz jednocześnie dostarczyć Produkt do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę, tj. na adres: Grupa Fr3 Sp. z o.o.- WYDAWNICTWO ŚW. STANISŁAWA BM, ul. Totus Tuus 32, 30-610 Kraków.

Wszystkie reklamacje Klientów powinny być wysyłane na adres Sprzedawcy, wskazany w § 8 ust. 3 Regulaminu.

 1. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy poczytuje się za uznanie roszczeń klienta.
 2. W przypadku usunięcia wad Produktów, bądź wymiany Produktu na nowy, Sprzedawca dostarczy Klientowi Produkt wolny od wad na swój koszt.

 

Rękojmia i warunki reklamacji z rękojmi

§9

 1. Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki i opisem reklamacji.
 4. Reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji należy odesłać na adres: Grupa Fr3 Sp. z o.o.- WYDAWNICTWO ŚW. STANISŁAWA BM, ul. Totus Tuus 32 30-610 Kraków (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej lub paczką ekonomiczną).
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Spółka wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Spółka może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Spółki za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

 

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

§10

Kwestie związane z polityką prywatności oraz ochroną udostępnianych przez Klientów danych osobowych reguluje osobnych dokumentach: „Polityka prywatności” oraz „Polityka cookies”, dostępny na Stronie Sklepu w zakładce Polityka prywatności i polityka cookies.

 

Postanowienia końcowe

§11

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) – w odniesieniu do umów konsumenckich – oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.
Opublikowano: